Go to main content.

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 9 april 2019

1. Algemeen

De volgende gebruiksvoorwaarden (hierna de "Gebruiksvoorwaarden" genoemd) zijn een bindende wettelijke overeenkomst tussen u en Alcon Vision LLC, een Amerikaanse onderneming gevestigd in Fort Worth, Texas, VS, namens zichzelf en de aan haar gelieerde bedrijven onder gemeenschappelijke eigendom en zeggenschap (hierna gezamenlijk "Alcon" genoemd). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van elke website die wordt beheerd door of namens Alcon en die een link bevat naar deze Gebruiksvoorwaarden (hierna de "Websites" genoemd).

Afhankelijk van waar u woont, zijn sommige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mogelijk niet op u van toepassing. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving.

2. Aanvaarding van de voorwaarden

Door gebruik te maken van de Websites, geeft u aan dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en garandeert u dat u beschikt over het wettelijke recht en de mogelijkheid om de Websites te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van de Websites onmiddellijk te stoppen. Alcon behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Gebruiksvoorwaarden bij te werken of te herzien zonder u daarvan in kennis te stellen. Uw voortgezet gebruik van de Websites na een update van deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze updates aanvaardt.

3. Reikwijdte van het gebruik

De Websites en de informatie waarnaar hierin wordt verwezen, zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alcon geeft u toestemming om één elektronische of papieren kopie te maken van de informatie die op een pagina van de Websites is geplaatst, mits de kopie uitsluitend wordt gebruikt voor niet-commerciële, persoonlijke doeleinden, en verder mits een dergelijke kopie beschermd blijft door alle auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken en andere eigendomsvermeldingen en -legenda's die op de Websites zijn opgenomen. Het anderszins reproduceren of kopiëren van materialen of ontwerpelementen van de Websites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcon is ten strengste verboden. Het systematisch ophalen van gegevens of andere inhoud van de Websites om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van Alcon is verboden.

U erkent en stemt ermee in dat alle content op de Websites eigendom is van, wordt beheerd door of in licentie is gegeven aan Alcon en wordt beschermd door handelsimago, auteursrecht, handelsmerk, dienstmerk, patent of andere eigendomsrechten en -wetten. Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door Alcon, gaat u ermee akkoord de Websites niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken te maken die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de Websites. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Verzoeken om toestemming voor reproductie van de inhoud van de Websites dienen te worden gericht aan Corporate Communications, Alcon Vision LLC, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134 USA.

U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot enig deel of enige functie van de Websites, of tot enige andere systemen of netwerken die verbonden zijn met de Websites, of tot enige server van Alcon, of tot enige van de diensten die op of via de Websites worden aangeboden, door middel van hacking, mining van wachtwoorden, of op enige andere onwettige wijze.

U mag de kwetsbaarheid van de Websites of een met de Websites verbonden netwerk niet onderzoeken, scannen of testen, noch de beveiligings- of verificatiemaatregelen op de Websites of een met de Websites verbonden netwerk schenden. U mag geen informatie over een andere gebruiker van of bezoeker aan de Websites, of een andere klant van Alcon, inclusief een Alcon-account dat niet uw eigendom is, omgekeerd opzoeken, traceren of trachten te traceren naar de bron, of de Websites of enige dienst of informatie die beschikbaar wordt gesteld of wordt aangeboden door of via de Websites, exploiteren op enige wijze waarbij het doel is andere informatie te onthullen dan uw eigen informatie, zoals verstrekt door de Websites.

4. Beëindiging van de toegang

Alcon behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Websites geheel of gedeeltelijk te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat Alcon niet aansprakelijk zal zijn tegenover u of derden voor beëindiging van uw toegang tot de Websites. Bij beëindiging zullen de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om na beëindiging of afloop te blijven gelden, van kracht blijven.

5. Privacy en vertrouwelijkheid

Het Privacybeleid van Alcon (hierna “Privacybeleid” genoemd) maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden en wordt door middel van verwijzing hierin opgenomen. Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, gaat u akkoord met het verzamelen, bewaren en verwerken van uw informatie door de Websites zoals beschreven in het Privacybeleid.

Door het gebruik van de Websites, erkent u dat internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn. U begrijpt dat elk bericht of elke informatie die u naar de Websites stuurt, door anderen kan worden gelezen of onderschept, zelfs als er een speciale mededeling is dat een bepaalde transmissie gecodeerd is.

Als u suggesties, vondsten, wijzigingen, verbeteringen, concepten, ideeën of andere feedback (hierna "Feedback" genoemd) naar Alcon stuurt, is Alcon niet verplicht het idee te beschermen of vertrouwelijk te houden. U verleent Alcon hierbij een permanente, onherroepelijke, wereldwijde, volledig betaalde en royaltyvrije, overdraagbare en sublicentieerbare licentie op de Feedback en alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten daarop om de Feedback te gebruiken, te wijzigen, te ontwikkelen, er afgeleide werken op te baseren en anderszins te exploiteren in alle vormen, formaten, manieren en voor altijd over de hele wereld voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder kennisgeving, vergoeding en/of goedkeuring aan of van u of een andere persoon of entiteit, die onderhevig is aan ons Privacybeleid. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten in en op elke dergelijke Feedback, en dat onze publicatie en gebruik van uw Feedback geen inbreuk zal maken op de rechten van derden.

6. Aankopen

Door het plaatsen van een bestelling van goederen of diensten via een van de Websites, verklaart u dat de bestelde goederen of diensten uitsluitend op een wettige manier zullen worden gebruikt. Alcon behoudt zich het recht voor om, met of zonder voorafgaande kennisgeving, een of meer van de volgende maatregelen te treffen: (i) de beschikbare hoeveelheid van een product of dienst te beperken of de levering ervan stop te zetten; (ii) voorwaarden te stellen aan het honoreren van een coupon, couponcode, promotiecode of andere soortgelijke promotie; (iii) een gebruiker te verbieden één of alle transactie(s) uit te voeren of te voltooien; en (iv) te weigeren een product of dienst aan een gebruiker te leveren. U gaat ermee akkoord alle kosten te betalen die kunnen worden gemaakt door u of namens u via de Websites, tegen de prijs (prijzen) die van kracht is (zijn) wanneer dergelijke kosten worden gemaakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle verzend- en administratiekosten. Bovendien, blijft u verantwoordelijk voor eventuele belastingen die van toepassing kunnen zijn op uw transacties.

Als u producten of diensten die beschikbaar zijn via de Websites wilt kopen, kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken in verband met een dergelijke aankoop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw creditcardnummer of ander betaalrekeningnummer, uw facturatieadres en uw verzendgegevens. DOOR EEN AANKOOP TE INITIËREN, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U (I) ACHTTIEN (18) JAAR OF OUDER BENT EN (II) HET WETTELIJKE RECHT HEBT OM HET DOOR U GESELECTEERDE BETAALMIDDEL TE GEBRUIKEN. Door dergelijke informatie te verstrekken, geeft u toestemming voor het gebruik van dergelijke informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verstrekken van dergelijke informatie aan derden ten behoeve van de afhandeling van bestellingen en de verwerking van betalingen.

7. Productinformatie

Alcon biedt producten aan voor diagnose, preventie en behandeling van medische aandoeningen, met name medische aandoeningen die verband houden met de ooggezondheid of het gezichtsvermogen. Deze producten worden in elk van de landen waar Alcon bedrijvig is, gereguleerd door overheidsinstanties. De Websites bevatten informatie over producten die al dan niet verkrijgbaar zijn in een bepaald land, die verkrijgbaar kunnen zijn onder verschillende handelsmerken in verschillende landen, en die, indien van toepassing, kunnen zijn goedgekeurd of vrijgegeven door een regelgevende overheidsinstantie voor verkoop of gebruik met verschillende indicaties en beperkingen in verschillende landen. Niets op de Websites mag worden opgevat als promotie of aansporing voor enig product of voor het gebruik van enig product op een bepaalde manier die niet is toegestaan door enige relevante wet- of regelgeving in uw rechtsgebied. Specifieke vragen over de beschikbaarheid en het gebruik van producten die op de Websites worden beschreven, dienen aan uw plaatselijke Alcon-filiaal te worden gericht.

8. Medisch Advies

ALCON IS GEEN GEZONDHEIDSZORGVERLENER. Niets op de Websites is bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling van uw medische aandoening.

Specifieke vragen met betrekking tot uw medische aandoening en de juiste behandeling dienen te worden gericht aan uw gezondheidszorgverlener. U moet nooit professioneel medisch advies negeren of het zoeken ervan uitstellen vanwege iets dat u op de Websites hebt gelezen.

ALS U DENKT DAT UW MEDISCHE TOESTAND DRINGEND OF LEVENSBEDREIGEND IS, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET UW LOKALE MEDISCHE NOODDIENST.

9. Juistheid van informatie

Hoewel wij trachten de volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie op de Websites te handhaven, geven wij geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid ervan. De Websites kunnen typografische fouten, onnauwkeurigheden, of andere fouten of weglatingen bevatten. Ook kunnen ongeoorloofde toevoegingen, schrappingen of wijzigingen worden gemaakt aan de Websites door derden zonder ons medeweten. Als u van mening bent dat bepaalde informatie op de Websites onnauwkeurig of ongeoorloofd is, gelieve ons dan hierover te informeren en contact met ons op te nemen.

De Websites kunnen informatie, nieuws en/of persberichten over Alcon bevatten. Wij wijzen elke plicht of verplichting af om dergelijke informatie, nieuws of persberichten bij te werken, en het vertrouwen dat u stelt in de informatie in deze materialen is op uw eigen verantwoordelijkheid.

10. Links naar sites van derden

De Websites kunnen links bevatten naar websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derden (hierna “Gelinkte Sites” genoemd). De Gelinkte Sites staan niet onder de controle van Alcon, en Alcon is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, verzameling en gebruik van uw informatie, noch voor de naleving van auteursrecht, wettigheid, fatsoen of enig ander aspect van enige Gelinkte Site of de inhoud die wordt weergegeven op of via een Gelinkte Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke link op een Gelinkte Site, of wijzigingen en updates aan een Gelinkte Site.

Alcon verstrekt Gelinkte Sites uitsluitend voor uw gebruiksgemak en de vermelding van dergelijke Gelinkte Sites houdt geen goedkeuring door Alcon in ten gunste van enig bedrijf of enige inhoud, goederen of diensten die op de Gelinkte Sites worden gepromoot of aangeboden. Alcon aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke bedrijven, inhoud, goederen of diensten. Alcon heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor uw interacties met derde partijen. Alle transacties die worden overeengekomen tussen u en dergelijke derden zijn overeenkomsten tussen u en de toepasselijke derde partij, en Alcon is geen partij bij dergelijke transacties of overeenkomsten. U dient uw eigen onafhankelijke oordeel te vormen over uw interactie met deze Gelinkte Sites.

11. Links van websites van derden

U mag een link naar de Websites plaatsen, mits u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is. Alcon behoudt zich het recht voor om uw toestemming om een link naar de Websites te plaatsen, zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

12. Account, wachtwoord, vertrouwelijkheid en veiligheid

U kunt worden gevraagd om een account en wachtwoord te verstrekken om toegang te krijgen tot delen van de Websites.

Wanneer u een account aanmaakt, gaat u akkoord met: (i) het verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf; en (ii) het onderhouden en onmiddellijk bijwerken van dergelijke informatie om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u dergelijke informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, of we hebben redelijke gronden om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, hebben we het recht om elke account die u voor uw gebruik van de Websites aanmaakt, op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Websites of een deel daarvan te weigeren.

Als u persoonlijke informatie met betrekking tot andere personen aan ons of aan onze dienstverleners verstrekt in verband met de Websites, verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en dat u ons toestaat de informatie te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid van Alcon.

U stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle toegang, gebruik en activiteiten die plaatsvinden met uw account en wachtwoord. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord. U mag uw account en wachtwoord aan niemand bekendmaken. U mag geen computer onbeheerd achterlaten terwijl u bent ingelogd op een van de Websites. U stemt ermee in Alcon onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de veiligheid van uw account of wachtwoord, zoals diefstal, onbevoegd gebruik, poging tot gebruik, of manipulatie. U stemt ermee in uw account aan het einde van elke sessie af te sluiten en uit te loggen. Het account en wachtwoord mogen niet worden overgedragen van de persoon aan wie ze werden verstrekt. Vervangende accounts kunnen worden verkregen bij Alcon, naar eigen goeddunken van Alcon. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die Alcon of een andere gebruiker van of bezoeker aan de Websites lijdt doordat iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt als gevolg van uw nalatigheid om uw accountinformatie veilig en vertrouwelijk te houden.

13. Geen onwettig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de Websites, garandeert u dat u de Websites niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden wordt door deze Gebruiksvoorwaarden. In het bijzonder garandeert u dat u NIET: (i) de Websites zult gebruiken op een manier die de Websites of een gebruiker van de Websites zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of interfereren met het gebruik van een andere partij van de Websites, of interfereren met of schade berokkenen aan sites of systemen van derden; (ii) gebruik zult maken van een apparaat, software of routine, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of cancel bots bedoeld om de goede werking van de Websites te beschadigen of te beïnvloeden, of een systeem, gegevens of persoonlijke informatie van de Websites te onderscheppen of te onteigenen; (iii) informatie, communicatie of inhoud van elk type zult verstrekken, uploaden, posten of verzenden, die (a) inbreuk maakt op of de rechten van een partij schendt, (b) vals, onnauwkeurig, misleidend of frauduleus is, of (c) in strijd is met enige toepasselijke wet, statuut, regel of verordening; (iv) enig handelsmerk of auteursrechtelijke mededeling in de Websites of hun inhoud zult verwijderen; (v) handmatige of geautomatiseerde middelen zult gebruiken om de Websites of inhoud te trawlen, minen, scrapen, framen of spiegelen; (vi) de Websites of inhoud zult disassembleren, decompileren of reverse engineeren; of (vii) pogingen zult ondernemen om encryptietechnologie of beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de Websites of de systemen van Alcon of derden te hacken, te omzeilen of te kraken, of ongeautoriseerde toegang tot dergelijke systemen te verkrijgen.

14. Bijzondere bepalingen van toepassing op gebruikers buiten de Verenigde Staten van Amerika

Als u zich in een land bevindt dat door de Verenigde Staten onder embargo is geplaatst, of als u op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat, mag u geen commerciële activiteiten op de Websites ontplooien.

15. Vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht

Vorderingen dat inhoud op de Websites inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde partij dienen te worden gericht aan General Counsel, Alcon Vision LLC, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134 USA. Alcon zal zich inspannen om, na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving, inhoud die inbreuk maakt op het auteursrecht van een persoon onder de toepasselijke wetgeving, tijdig te verwijderen op een wijze die in overeenstemming is met de vereisten van de toepasselijke wetgeving.

16. Billijke schadeloosstelling

U erkent dat elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden zal leiden tot onherstelbare schade waarvoor schadevergoeding geen afdoende schadeloosstelling zou zijn. Daarom zal Alcon, naast andere rechten en rechtsmiddelen die anderszins wettelijk beschikbaar zijn, gerechtigd zijn onmiddellijk een billijke schadeloosstelling te vragen, met inbegrip van een voorlopige voorziening, indien van toepassing. Als Alcon een billijke schadeloosstelling vordert, zal het ons niet worden belet of verhinderd om rechtsmiddelen bij wet te zoeken, noch zullen wij worden geacht een keuze van rechtsmiddelen te hebben gemaakt. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op alle andere middelen die Alcon in rechte of in billijkheid kan aanwenden.

17. Afwijzing van garanties

DE WEBSITES EN INHOUD WORDEN "AS IS" TER BESCHIKKING GESTELD, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. ALCON GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, DAT DE INHOUD DIE DE WEBSITES BEVATTEN OF WAARNAAR VERWEZEN WORDT ACCURAAT, VOLLEDIG, BETROUWBAAR OF CORRECT IS; DAT DE WEBSITES BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF LOCATIE; DAT EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN; OF DAT DE INHOUD VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITES, ELKE GELINKTE WEBSITE EN DE INHOUD DAARVAN OP UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID IS.

18. Beperking van aansprakelijkheid

NOCH ALCON, NOCH ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE WEBSITES OF CONTENT, OF ENIGE GELINKTE WEBSITE, ZAL OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG, GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITES OF ENIGE GELINKTE WEBSITE, OF UIT ENIGE FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD DAARVAN. ALCON BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE INHOUD VAN DE WEBSITES OP ENIGERLEI WIJZE TE WIJZIGEN (INCLUSIEF HET VERWIJDEREN VAN LINKS NAAR GELINKTE WEBSITES), OP ELK MOMENT, OM WELKE REDEN DAN OOK, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING, EN ZAL OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR MOGELIJKE GEVOLGEN VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN. DAARNAAST WIJST ALCON UITDRUKKELIJK IEDERE AANSPRAKELIJKHEID AF DIE VERBAND HOUDT MET, VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET EEN GELINKTE SITE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ZELFS INDIEN ALCON OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALCON IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT ZIJN TOT DE MAXIMALE DOOR DE WET TOEGESTANE MATE EN ELKE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VOORTVLOEIEND UIT NALATIGHEID OF FRAUDE VAN ALCON ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN ALS DIT IN UW RECHTSGEBIED VERBODEN IS.

ALS U EEN INWONER BENT VAN CALIFORNIË, DOET U AFSTAND VAN ARTIKEL 1542 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIË, DAT STELT: "EEN ALGEMENE VRIJWARING STREKT ZICH NIET UIT TOT CLAIMS WAARVAN DE SCHULDEISER OF VRIJWARENDE PARTIJ NIET WEET OF VERMOEDT DAT DEZE IN ZIJN OF HAAR VOORDEEL BESTAAN OP HET MOMENT VAN HET UITVOEREN VAN DE VRIJWARING, EN DIE, INDIEN BEKEND BIJ HEM OF HAAR, ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR OF GEVRIJWAARDE PARTIJ WEZENLIJK ZOU HEBBEN BEÏNVLOED."

ALCON IS NIET AANSPRAKELIJK TEGENOVER U VOOR WINSTDERVING OF ANDERE GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF ALCON, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALCON VOORTVLOEIEND UIT DEZE VERKLARING IN HET GEVAL DAT EEN VAN DE BEPERKINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ONGELDIG OF NIET AFDWINGBAAR IS, ZAL BEPERKT ZIJN TOT DE MAXIMALE MATE VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

19. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Alcon en zijn bestuurders, leidinggevenden, agenten en werknemers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit Feedback die u indient, plaatst of verzendt via de Websites, uw gebruik van de Websites, uw schending van de Gebruiksvoorwaarden of uw schending van de rechten van een andere persoon of entiteit.

20. Rechts- en forumkeuze

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beoordeeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Texas, met uitsluiting van de collisieregels. U en Alcon stemmen uitdrukkelijk in met de exclusieve jurisdictie en bevoegdheid van de rechtbanken in Tarrant County, Texas, in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Websites en zien af van enig bezwaar tegen een dergelijke jurisdictie of bevoegdheid.

21. Partiële nietigheid en integratie

Tenzij hierin anders is bepaald, vormen deze Gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar hierin wordt verwezen) de volledige overeenkomst tussen u en Alcon en zijn ze van toepassing op uw gebruik van de Websites, waarbij ze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch) tussen u en Alcon vervangen. Als enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat onderdeel worden beperkt of geëlimineerd voor zover dat minimaal noodzakelijk is en worden vervangen door een geldige bepaling die de intentie van deze Gebruiksvoorwaarden het beste weergeeft, zodat deze Gebruiksvoorwaarden volledig bindend en van kracht blijven.

22. Geen afstandsverklaring

Het verzuim van Alcon om enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of te reageren op een schending door u of andere partijen, doet op geen enkele wijze afstand van zijn recht om later enige bepaling of voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om op te treden met betrekking tot soortgelijke schendingen.

23. Allerlei

U gaat ermee akkoord dat er geen samenwerking, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie tussen u en Alcon zal bestaan als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de websites. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan het recht van Alcon om te voldoen aan verzoeken of vereisten van overheidsinstanties, rechtbanken en wetshandhavers met betrekking tot uw gebruik van de Websites of informatie die is verstrekt aan of verzameld door Alcon met betrekking tot dergelijk gebruik. Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden en van elke mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden aangemaakt en beheerd.